Algemene Leveringsvoorwaarden

Tex-O-Fun is gevestigd op het adres:
Gronausestraat 185, 7533 BZ, Enschede, the Netherlands.
Telefoon: 0031 (0)53 4363500
Kamer van Koophandel nummer 08110010.
Klik hier voor de Inschrijving KvK
BTW nummer NL 104739769 B01
E-mail: info et (@) tex-o-fun.nl
Website: www.tex-o-fun.nl

Tex-O-Fun is groothandel en verzorgt in- en verkoop van textiel- en textielgerelateerde producten in de breedste zin van het woord en is leverancier van aanverwante zaken zoals borduurwerk en drukwerk.

DE PRODUCTEN AANGEBODEN OP DEZE WEBSHOP ZIJN BEDOELD VOOR BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN/OF STICHTINGEN.
HET CONSUMENTENRECHT IS UITDRUKKELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DEZE WEBSHOP. DE WET ‘KOOP OP AFSTAND’ IS DUS OOK UITDRUKKELIJK NIET VAN TOEPASSING.

TEX-O-FUN IS UITDRUKKELIJK NIET VOORRAADHOUDEND, LEVERTIJDEN VARIEREN VAN 3-30 WERKDAGEN. UITLOOP DAARVAN IS MOGELIJK, HIER WORDT U OVER GEINFORMEERD.

BIJ RUILEN EN RETOURNEREN VAN ARTIKELEN, BUITEN SCHADE EN FOUTIEVE LEVERING OM, WORDEN ALTIJD RETOURKOSTEN IN REKENING GEBRACHT.

AFWIJKENDE LEVERTIJDEN UITSLUITEND IN SCHRIFTELIJK OVERLEG (E-MAIL).
CLAIMS MET BETREKKING TOT GEWENSTE VROEGTIJDIGE LEVERINGEN ZONDER VOORAFGAAND OVERLEG WORDEN NIET GEHONOREERD.

SAMPLES, VOORBEELDEN OF 1-STUKS BESTELLINGEN PER MERK EN/OF PRODUCT EN/OF MAAT DIENEN TE ALLEN TIJDE WORDEN AFGENOMEN EN VOLDAAN. OOK IN GEVAL WAARBIJ HET SAMPLE EN/OF VOORBEELD EVENTUEEL BETREKKING HEEFT OP EEN VERVOLGOPDRACHT, ONGEACHT OF LAATSTGENOEMDE WEL OF GEEN DOORGANG VINDT. DEZE ARTIKELEN KUNNEN UITDRUKKELIJK NIET WORDEN GERETOURNEERD.

KLEUREN KUNNEN OP UW MONITOR ANDERS OVERKOMEN DAN DAT ZIJ IN WERKELIJKHEID ZIJN. DIT IS PER MONITOR VERSCHILLEND. TEX-O-FUN IS DAAROM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE KLEURVERSCHILLEN IN GETOONDE ARTIKELEN OP ONZE WEBSITE EN HET GELEVERDE ARTIKEL.

 

Artikel 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het s luiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag; Werkdag: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Zaterdag en zondag zijn GEEN werkdagen.

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2: ALGEMEEN

1: Onder koper wordt verstaan: koper en/of opdrachtgever, die handelt in uitoefening van een bedrijf, vereniging, stichting of ander rechtspersoon.

2: De bepalingen van deze algemene voorwaarden, gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst alsmede precontractuele overeenkomsten tussen Tex-O-Fun en koper waarop Tex-O-Fun deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Koper gaat akkoord met, en is eerst dan gebonden aan deze voorwaarden indien hij/zij de gelding ervan heeft aanvaard middels de bevestiging hiervan tijdens het bestelproces alsmede precontractuele overeenkomsten ten behoeve van bijvoorbeeld bewerken van textiel, logo’s en dergelijke.

3: Door koper gehanteerde voorwaarden kunnen op en tussen partijen gesloten overeenkomst slechts van toepassing zijn indien ze door Tex-O-Fun schriftelijk zijn aanvaard.

4: Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens is zo nauw mogelijk te worden aangesloten bij de vernietigde bepaling.

5: Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tex-O-Fun en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

6: Voor zover toepasselijk moet deze voorwaarden onder het begrip zaken; onder meer zowel worden verstaan voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, als diensten.

 

Artikel 3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

1: Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit door koper wordt aanvaard, heeft Tex-O-Fun het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvraag van de zijde van koper verstrekte gegevens. De in dit lid genoemde voorwaarden hebben betrekking op op maat gemaakte aankopen en opdrachtbevestigingen voor koper(s), welke niet geplaatst kunnen worden via de webwinkel en expliciet geen betrekking hebben op aankopen via de webwinkel.

2: De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3: Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Tex-O-Fun binden Tex-O-Fun slechts voor zover deze toezegging en/of afspraken door Tex-O-Fun schriftelijk zijn bevestigd.

4: Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig indien deze schriftelijk dan wel langs elektronische weg (e-mail) zijn bevestigd. Aan telefonisch gemaakte afspraken, wijzigingen en dergelijke kunnen geen rechten worden ontleend.

5: Afgeprijsde producten dan wel aanbieding/uitverkoop producten kunnen niet worden geruild.

6: Samples, voorbeelden of 1-stuks bestellingen per merk en/of product dienen ten alle tijde te worden afgenomen en betaald. Ook in geval waarbij het sample en/of voorbeeld eventueel betrekking heeft op een vervolgopdracht, ongeacht of laatstgenoemde wel of geen doorgang vindt. Deze artikelen kunnen uitdrukkelijk niet worden geretourneerd. De zichttermijn is hierop dan ook uitgesloten.

 

Artikel 4: PRIJZEN

1: Prijzen in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen, gelden exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen vermeld in de webshop worden vermeld zowel inclusief 21% BTW alsook exclusief 21% BTW.

2: De door Tex-O-Fun genoemde prijs is gebaseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer een van de prijsbestanddelen na totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele uitvoering ervan wordt verhoogd, is Tex-O-Fun gerechtigd de overeengekomen prijs rato te verhogen onder de volgende voorwaarden:
• de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, of:
• de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3: Een samengestelde prijsopgave verplicht Tex-O-Fun niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4: Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 5: VERVOER EN/OF RISICO

1: Alle door Tex-O-Fun geleverde zaken reizen voor haar rekening en risico tot aan het moment van aflevering aan het door koper opgegeven adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen bijvoorbeeld middels aanvaarding van een offerte met hierop vermelde vervoerskosten enz. De wijze van transport wordt door Tex-O-Fun bepaald. Tex-O-Fun houdt zich ten allen tijden het recht voor zaken en goederen rechtstreeks vanaf de leverancier en/of fabrikant te laten vervoeren. Dit zonder voorafgaande opgaaf of vermelding aan koper.

2: Tenzij anders is overeengekomen, zijn in- en uitvoerrechten, inklaringskosten, belastingen e.d. voor rekening van koper. Voordat de overeenkomst gesloten wordt, zal aan koper de totaalprijs duidelijk worden gemaakt.

3: Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 6: LEVERING

1: Koper dient Tex-O-Fun volledig en juist in te lichten omtrent (de omvang van) de uit te voeren werkzaamheden. Indien blijkt dat inlichtingen niet volledig, dan wel onjuist, waren en als gevolg daarvan door Tex-O-Fun extra kosten dienen te worden gemaakt, zullen deze kosten waaronder man-uren (45,00 euro p/u excl. BTW), extra materiaalkosten en vervoerskosten, door Tex-O-Fun aan koper in rekening worden gebracht.

2: Koper dient ervoor te zorgen dat Tex-O-Fun zonder bijkomende werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip met de opdracht kan beginnen. Indien Tex-O-Fun gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Tex-O-Fun ter beschikking heeft gesteld.

3: Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen en/of dat binnen een bepaalde termijn door Tex-O-Fun uit te voeren werkzaamheden zullen zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voor zover koper nog niet alle voor de uitvoering van overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen.

4: Wij streven ernaar om het product binnen 14 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 werkdagen na uw bestelling worden geleverd. Indien dit niet mogelijk is (product is tijdelijk niet op voorraad bij de fabrikant) of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de order hier bericht over.

5: Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Tex-O-Fun de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6: Indien Tex-O-Fun een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze levertijd nimmer een fatale termijn. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend, evenmin wordt overgegaan tot schadevergoeding, korting etc.

7: Indien de klant een fatale leveringstermijn eist worden de door Tex-O-Fun extra gemaakte kosten hiervoor, zulks als brandstof, manuren (45,00 euro p/u excl. BTW), verzendkosten en dergelijke in rekening gebracht bij de klant. Dit met een minimum van 25,00 euro excl. 21% BTW. Bij annuleren van deze order nadat door Tex-O-Fun deze kosten reeds zijn gemaakt wordt een minimaal bedrag van 50,00 euro excl. 21% BTW in rekening gebracht. In geval van spoedorders, waarbij een uitdrukkelijke leveringsdatum is bepaald, wordt 20,00 euro excl. 21% BTW in rekening gebracht indien koper, om welke reden dan ook, de artikelen geheel niet of te laat afhaalt op de afgesproken datum en/of tijdstip. Bovengenoemde kosten vallen uiteraard buiten de te leveren artikelen (al dan niet met bedrukkingen) en te leveren diensten en zijn dus additief.

8: LET OP: Tex-O-Fun is uitdrukkelijk van geen van de aangeboden producten op de webshop voorraadhoudend. Producten kunnen worden geleverd af fabriek. Minimale kosten voor retour of ruilen bedragen € 40,00 per geleverd merk excl. 21% BTW. Tevens is het mogelijk dat getoonde producten op de webshop niet of niet meer leverbaar zijn door de fabrikant c.q. leverancier. Hieraan kunnen geen rechten in welke vorm dan ook aan worden ontleend.

 

Artikel 7: ZICHTTERMIJN

1: Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van toezending, terugzending en omruilen (administratiekosten genoemd bij lid 1 van dit artikel), zoals genoemd in artikel 6, lid 8, en artikel 2, lid 6, de ontvangen goederen te retourneren.
Monsters, 1-stuks bestellingen en samples dienen, ook bij niet plaatsen of niet doorgaan van de opdracht waar het sample eventueel betrekking op heeft, altijd afgenomen en voldaan te worden. Deze artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Zie hiervoor artikel 2, lid 6. Bij bestelde aantallen van 5 stuks of minder worden eenmalige administratiekosten van 40,00 euro excl. 21% BTW in rekening gebracht. Dit geldt tevens bij een ordergrootte kleiner dan 300,00 euro excl. 21% BTW.

2: Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Speciaal gemaakte dan wel aangemaakte producten (borduringen of op maat gemaakte artikelen) vallen niet onder de zichttermijn en dienen ten allen tijde te worden afgenomen. Deze kunnen dan ook niet worden geruild of geretourneerd.

3: Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

4: De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.

5: Bij vooruitbetaling zal Tex-O-Fun het aankoopbedrag van het (de) artikel (en) binnen 30 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke annulering van de order aan de koper retourneren.

 

Artikel 8: MONSTERS OF MODELLEN

1: Is koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed het slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te antwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. De aangeboden en getoonde producten zijn duidelijk en zo volledig als mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven als naar redelijkheid verwacht mag worden.

2: Indien koper uitdrukkelijk vraagt om toezending van monsters dienen deze inclusief eventuele verzendkosten altijd betaald te worden.

3: Speciaal opgevraagde monsters dienen bij niet plaatsen of niet doorgaan van de opdracht altijd afgenomen en betaald te worden. Zie verder artikel 2, lid 6.

 

Artikel 9: WIJZIGING/ANNULERING

1: Wijziging of annulering van de overeenkomst door koper behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Tex-O-Fun. Aan telefonisch gemaakte afspraken, wijzigingen en dergelijke kunnen geen rechten worden ontleend. Indien koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, is hij gehouden de daaruit voor Tex-O-Fun voortvloeiende inkomens en/of vermogensschade te vergoeden.

2: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in mondeling overleg dienovereenkomstig aanpassen.

3: Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed.
Tex-O-Fun zal koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4: Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties heeft, zal Tex-O-Fun koper hierover van te voren inlichten.

5: Indien een vast tarief is overeengekomen zal Tex-O-Fun daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

6: Wijzigen of annuleren van een bestelling via de webshop www.tex-o-fun.nl is mogelijk, indien verzending van het product nog niet heeft plaatsgevonden. Dit onder voorbehoud van levering rechtstreeks door fabrikant.

7: Wijzigen of annuleren van door Tex-O-Fun geleverde internetdiensten zoals hosting, domeinnaam registratie, email diensten enz. dient uitsluitend schriftelijk te geschieden 6 weken vóór afloop contractdatum, bij gebreke waarvan de contractduur volgens de duur van het op dat moment geldende contract wordt verlengd, voor de duur van minimaal 12 maanden.

 

Artikel 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1: Tex-O-Fun behoudt zich eigendom voor van de aan koper krachtens de overeenkomst (af)geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door koper zijn voldaan.

2: Koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bewaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover koper op dat moment aan zijn verplichtingen jegens Tex-O-Fun heeft voldaan.

3: Indien koper handelt in strijd met hierboven in lid 2 genoemde verplichtingen, heeft Tex-O-Fun het recht alle door haar (af) geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Koper is verplicht Tex-O-Fun daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar en/of door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.

4: Alle door Tex-O-Fun geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software (elektronische) bestanden enzovoort blijven eigendom van Tex-O-Fun totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Tex-O-Fun gesloten overeenkomsten is nagekomen. Uitzonderingen hierop zijn: Borduurkaart. Voor het maken van een logo om te borduren dient een ‘borduurkaart’ of ‘jacquard tape’ te worden gemaakt. Hiervoor wordt een vast bedrag berekend ter grootte van € 45,00 ex. BTW. Het fabriceren van deze borduurkaart, dus het maken en indelen van bijvoorbeeld het stekenpatroon valt onder het auteursrecht en derhalve kan de borduurkaart niet worden overgedragen. Deze blijft eigendom van Tex-O-Fun. Dit is immers concurrentiegevoelig.

Dit geldt tevens voor door Tex-O-Fun zelf ontworpen en gestylde logo’s, ontwerpen, ideeën en afbeeldingen die niet zijn vervaardigd voor een borduurkaart. Dit betreft grotendeels computerontwerpen in opmaakprogramma’s waaronder Adobe Illustrator, Corel Draw, InDesign of Photoshop.

5: Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is koper verplicht Tex-O-Fun binnen drie dagen daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 11: BETALING

1: Tex-O-Fun is ten allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen van koper door middel van zekerheidsstelling, dan wel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Artikelen dienen contant, onder rembours danwel 100% vooruit te worden betaald. Dit geldt tevens voor modellen, samples, monsters en speciaal te bestellen producten. Speciale producten (ook Custom Made genoemd) zijn die producten die uitsluitend voor dat doel geproduceerd dienen te worden, niet standaard in ons assortiment zitten en / of moeilijk te verkrijgen zijn. Speciaal bestelde producten kunnen niet worden geruild.

2: Betaling van door Tex-O-Fun aan opdrachtgevers of kopers gedane facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

3: Indien enige betalingstermijn door koper is overschreden, is het integraal openstaande factuurbedrag, naast de overige nog openstaande facturen, zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar. Zulks is eveneens het geval indien sprake is van surseance van betaling, faillissement en/of curatele, beslag of liquidatie.

4: Door koper gedane betaling strekken allereerst ter afdoening van verschuldigde kosten renten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien koper aangeeft dat de betaling betrekking heeft op andere facturen.

5: Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is koper terstond van rechtswege in verzuim en is, na het verstrijken van de in lid 2 genoemde betalingstermijn aan Tex-O-Fun een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BA.

6: In het bovenomschreven geval is koper eveneens verplicht het buitenrechtelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten aan Tex-O-Fun te voldoen. Bovenomschreven verplichtingen laten aanspraken van Tex-O-Fun om integrale schadevergoeding te verkrijgen onverlet.

7: In ieder geval is koper in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.Indien Tex-O-Fun hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

8: Tex-O-Fun is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen in alle redelijkheid op te schorten totdat koper aan al zijn opeisbare verplichtingen jegens haar heeft voldaan.

9: Tex-O-Fun is bevoegd tot verrekening van alle vorderingen op koper met iedere schuld behorende aan de desbetreffende koper.

 

Artikel 12: RECLAME

1: Koper wordt aangeraden het werk en/of het geleverde onmiddellijk na voltooiing, respectievelijk levering ervan op zichtbare gebreken en/of aantallen te controleren.
Bij zichtbare gebreken en/of onjuiste aantallen dient koper binnen 8 dagen na levering of voltooiing van het werk schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Tex-O-Fun mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde zaken en/of het werk geacht worden, dan wel wordt, in goede staat en hoeveelheid te zijn aanvaard.

2: Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking, dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, doch in ieder geval binnen 8 dagen na voltooiing van het werk of na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Tex-O-Fun worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk of de geleverde zaken geacht worden, in goede staat en/of hoeveelheid te zijn aanvaard. Koper kan hierbij kiezen tussen vervanging of herstel van de producten en/of diensten of ontbinding van de overeenkomst.

3: Reclame geeft koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten.

4: Indien Tex-O-Fun van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft Tex-O-Fun het recht om na overleg met koper de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van koper aan Tex-O-Fun op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde te retourneren tegen geldig TNT tarief. Waarbij laatstgenoemde kosten worden vergoed door Tex-O-Fun.

5: Op Tex-O-Fun rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien koper niet aan al zijn verplichtingen jegens Tex-O-Fun tijdig en volledig heeft voldaan.

6: Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren zaken. Ook niet aan al zijn, of zullen worden geleverde zaken ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

7: Geen reclame kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

8: Tex-O-Fun is bevoegd retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering uitdrukkelijk is overeengekomen.

9: Indien bij nabestelling of hernieuwde bestellingen van dezelfde zaken, sprake is van geringe afwijking in grijswaarde, kleur, omvang, dikte of uitvoering, bestaat aan de zijde van koper geen recht van reclame. Er wordt daarom getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

 

Artikel 13: VRIJWARING

1: Indien koper aan Tex-O-Fun informatiedragers, elektronische bestanden of software enzovoort verstrekt garandeert deze dat de informatiedragers elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 14: OVERMACHT

1: In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

Artikel 15: GARANTIE

1: Tex-O-Fun staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat Tex-O-Fun als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken, gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van Tex-O-Fun, zal vervangen of herstellen.

2: Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig of onjuist gebruik, dan wel onderhoud of na een door koper zelf, of door derden, zonder toestemming van Tex-O-Fun, aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van koper gebruikte materialen of werkwijze(n), vallen buiten de garantie.

3: Aanspraak op garantie bestaat slechts indien koper aan al diens verplichtingen jegens Tex-O-Fun (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

4: In het lid 1 omschreven geval dient koper ervoor zorg te dragen dat Tex-O-Fun de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden, zonder bijkomende kosten en/of extra werkzaamheden, opnieuw kan uitvoeren.

5: Indien koper een beroep kan doen op een door de leverancier van het geleverde verstrekte garantie, zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door Tex-O-Fun gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

6: Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.

 

Artikel 16: OPSCHORTING, ONTBINDING, SCHADEVERGOEDING EN VERVAL

1: Tex-O-Fun is bevoegd haar uit de overeenkomst jegens koper voortvloeiende verplichtingen op te schorten, mits dit in alle redelijkheid geschiedt, en/of de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke verklaring geheel, dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige vergoeding van kosten, schaden en interesse, indien:
• koper een van de verplichtingen uit de overeenkomst, de wet of deze algemene voorwaarden niet, tijdig of niet behoorlijk nakomt;
• koper surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard en/of op andere wijze de beschikking over diens vermogen verliest;
• ten laste van koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
• koper een rechtspersoon is en die rechtspersoon wordt ontbonden dan wel, indien koper overlijdt of niet meer bij machte is diens bedrijf uit te oefenen;
• zich overigens omstandigheden voordoen die de verhaalmogelijkheden van Tex-O-Fun in gevaar kunnen brengen.
In deze dergelijke gevallen rust op Tex-O-Fun geen enkele aansprakelijkheid tot betaling van schadevergoeding.

2: In geval van ontbinding heeft Tex-O-Fun het recht alle door haar geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. De opdrachtnemer of verkoper is gehouden Tex-O-Fun hiertoe alle medewerking te verlenen, met name door haar aangewezen personen, toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te verlenen.

3: De kosten van terugname, opslag en verkoop van bedoelde zaken komen voor rekening van koper. Tex-O-Fun heeft recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat koper zijn verplichtingen met inbegrip van rente, kosten en (volledige) schadevergoeding integraal heeft voldaan, dan wel de zaken aan derden te verkopen, in welk geval netto opbrengst in mindering wordt gebracht op het integraal door koper aan Tex-O-Fun verschuldigde.

4: Indien de overeenkomst wordt ontbonden heeft Tex-O-Fun recht op vergoeding door koper van de door haar geleden vermogensschade, tenzij de ontbinding het gevolg is van verzuim en/of overmacht aan de zijde van Tex-O-Fun.
5: Van verzuim aan de zijde van Tex-O-Fun kan slechts sprake zijn indien koper haar schriftelijke ingebrekestelling heeft doen toekomen met daarin een redelijke termijn voor nakoming van de door Tex-O-Fun aangegane verplichtingen binnen de in deze ingebrekestelling genoemde termijn uitblijft.
6: Onverminderd het hiervoor bepaalde vervallen de vorderingen van koper na verloop van een half jaar na levering en/of oplevering.
Indien koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf, geldt een termijn van een jaar.

 

Artikel 17: INTELLECTUELE EIGENDOMMEN EN AUTEURSRECHTEN

1: Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoud Tex-O-Fun zich de rechten en bevoegdheden voor die Tex-O-Fun toekomen op grond van de auteurswet.
a. Het is uitdrukkelijk verboden foto’s, ontwerpen, tekeningen en dergelijke, ontworpen danwel gefabriceerd door Tex-O-Fun welke worden getoond op de website www.ultimatesports.nl zonder schriftelijke toestemming van Tex-O-Fun, te kopiëren of in welke vorm dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden op straffe van een vergoeding van 250,00 euro excl. BTW per foto, ontwerp of tekening.

2: Het is koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3: De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Tex-O-Fun tot stand gebrachte ontwerpen schetsen tekeningen , films software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Tex-O-Fun, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld tenzij anders is overeengekomen.

4: Alle door Tex-O-Fun eventueel verstrekte stukken zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enzovoort zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Tex-O-Fun worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5: Tex-O-Fun behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 18: GESCHILLEN

1: Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@tex-o-fun.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
2: Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 19: TOEPASSELIJK RECHT

1: Op elke overeenkomst tussen Tex-O-Funen koper is Nederlands recht van toepassing.
Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 20: WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

1: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede.
Alle rechten voorbehouden. ® 2003 Tex-O-Fun, Enschede.

Kopiëren, deels kopiëren of op welke andere wijze dan ook vermenigvuldigen van deze Leveringsvoorwaarden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tex-O-Fun is uitdrukkelijk verboden.